Laatutyö

Koulussamme on alkanut keväällä 2014 laatutyöskentely Polkuja laatuun -menetelmällä (Wege zur Qualität*). Se on ihmisten väliseen työhön soveltuva laatutyön malli, joka on käytössä sadoissa eurooppalaisissa instituutioissa. Laatujärjestelmä toimii vain ihmisten kautta, mutta läpäisee kaikki koulun toiminnot.

Koulutukseen kuuluu 12 rakennekenttää, joiden kautta työstetään ja luodaan edellytyksiä laadukkaan pedagogiikan toteutumiselle. Tavoitteena on myös keskusteleva ja läpinäkyvä yhteisö, jossa itsearviointi ja laadun kehittäminen ovat  luonteva osa yhteisön arkea. 

*Wege zur Qualität -System, www.wegezurqualitaet.info

  Laatutyöstä Tampereen steinerkoulussa

  Tampereen steinerkoulu on aloittanut Wege zur Qualität, Polkuja laatuun -työskentelyn, ensimmäisenä suomalaisena steinerkouluna. Koulutukset ja perehtyminen järjestelmään alkoivat Jakob Fuchsin johdolla helmikuussa 2014. Koulussa toimi vuosia vanhempien ja henkilökunnan yhteinen, vapaaehtoisten muodostama impulssiryhmä, joka opiskleli menetelmää ja kokoontui joka toinen viikko.

  Kolme vuotta sitten laatutyö haluttiin nivoa tiviimmin osaksi koulun virallista organisaatiota. Perustimme laatutyöryhmän organisoimaan ja viemään työtä eteenpäin kouluyhteisön sisällä yhteistyössä opettajakunnan, hallintoryhmän ja muiden koulun toimijoiden kanssa.

  Laatutyö näkyy koulun arjessa moni tavoin, muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Johtotähti (luotiin vanhempien ja opettajien yhteistyönä kirkastamaan kouluyhteisön tavoite)
  • Opettajien yhteistyö ja pedagogiikan kehittäminen (mm. säännöllinen itsearviointi, pedagogiikan tarkastelu steinerpedagogisten kriteerien valossa, työparityöskentely, opettajien vierailut toistensa tunneilla, työnohjauksellinen intervisio-työkalu)
  • Yhteistyö vanhempien kanssa ( mm. vuosittainen kysely vanhemmille kasvatuskumppanuuden näkökulmasta sekä kyselyn palautteet ja keskustelutilaisuudet, huolimallien kehittäminen, vanhempainiltojen kehittämistyö)
  • Hallinto (mm. työnjaon kehittäminen dynaamisen delegoinnin menetelmällä)

  Tänä vuonna koordinointityötä jatkavat työparina Anu Kalliokoski ja Hanna Mettälä.

  Lukuvuoden 2020–2021 painopisteet:

  • Tehtävänkuvaukset eri ammattiryhmille ja työryhmille valmiiksi
  • Sisäisen koulutusmallin luominen laatumenetelmään perehtymiseksi
  • Henkilöstön kehityskeskustelujen pohjan työstäminen laatujärjestelmän mukaiseksi

  Jakob Fuchsin koulutukset

  Jakob Fuchs on kouluttanut työyhteisöämme Wege zur Qualität -menetelmän perusteisiin ja 12 laatukentän kokonaisuuteen. Kokonaisuuden läpikäymisen jälkeen Fuchsin koulutukset ovat jatkuneet sovituilla teemoilla ja hallintoryhmän ja laatutyöryhmän ohjaamiskäynteinä kerran lukuvuodessa, ja ne jatkuvat edelleen, kun kansainvälinen matkustus vapautuu. Tapaamisissa syvennetään menetelmän osaamista, sovelletaan sen mahdollisuuksia omassa kouluyhteisössämme ja viitoitetaan tietä tulevaa auditointia varten.