Arviointi uudistuu, numeroarviointi jo 4.-luokalta 29.04.2021

Opetushallitus on syksyllä 2020 linjannut arviointiperusteita perusopetuksessa. Kaikki koulut on velvoitettu antamaan numeroarviointi lukuvuositodistuksessa vuosiluokalta 4 alkaen. Se koskee myös yksityisen koulutusalan oppilaitoksia.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/opetushallitus-yhdenmukaistaa-arviointia-peruskouluissa-tavoitteena-oppilaiden

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös Tampereen Rudolf Steiner -koulun perusasteen arviointikäytänteitä on muokattu yhteistyössä Steinerkasvatuksen liiton ja opetushallituksen järjestämien koulutusten kanssa.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa laadukasta opetusta ja oppimista. Oppiminen tapahtuu sekä tiedon, ymmärryksen ja taidon alueilla ja ikäkausien mukaisesti joko tunteen, tahdon tai ajattelun alueella. Opetuksella pitää olla aina opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet ja arviointia suoritetaan näitä tavoitteita silmällä pitäen sekä oppilaan vahvuudet huomioiden. Arviointi on myös oppilaan mahdollisuus olla aktiivinen yhteisön jäsen.

Lukuvuoden lopuksi annettava numerotodistus ja esimerkiksi koearvosanat kertovat tiedon oppilaan oppimisen etenemisestä suhteessa tavoitteisiin. Tämä toteutuu sekä jaksoittain suoritettavina jaksoarviointeina että jatkossa lukuvuoden lopussa jaettavalla todistuksella, jossa on neljänneltä luokalta lähtien numeerinen arviointi.

Steinerpedagogisen arviointikeskustelun uusi rooli

Steinerpedagogiikkaan on aina kuulunut sanallinen, kuvaileva ja kannustava arviointi, joka tyypillisesti on tullut lukuvuositodistuksen muodossa. Koulussamme on muokattu arviointikäytänteitä siten, että tämä kannustava ja oppimisen etenemistä ohjaava arviointi toteutuu opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteisellä arviointikeskustelulla. Arviointikeskustelu toteutetaan lukuvuoden keskivaiheilla, eli syys- ja kevätlukukauden vaihteen molemmin puolin.

Siten huoltajat, oppilaat ja opettaja voivat keskustellen saada yhteisen käsityksen sekä oppilaan omista tavoitteista, vahvuuksista, kehityskohteista sekä vaadittavista toimenpiteistä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaan näkökulmasta arvokas kannustava tieto annetaan oikea-aikaisesti ja oppilaalle tulee aito kohtaaminen osaamisensa ja omien taitojensa kehittämisen kannalta.

Todistusten muutokset

Isoin muutos tapahtuu siis neljännestä vuosiluokasta eteenpäin. Todistuksissa on numerot, mutta opettajan vapauden mukaisesti mukana voi olla liitteenä joissakin aineissa myös sanallista arviointia, jos se on katsottu tarpeelliseksi ja selventäväksi numeroarvioinnin täydennykseksi.

Opettajille luotiin myös mahdollisuus yleislausuntoihin vuoden kulusta, mutta tämä ei ole pakollinen todistuksen osa. Se palvelee luokkien, oppilaiden ja opettajien monimuotoisuutta ja toteutuu siis luokanopettajan niin halutessa. Käytös arvioidaan numeerisesti muiden aineiden ohessa, kun aikaisemmin se on pitänyt olla erillinen liite.

Päättöarvioinnissa ei käytöstä arvioida. Oppilaan käytös tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa myöskään vaikuttaa oppiainekohtaiseen arviointiin.

Uudistus herätti keskustelua, mutta tällä hetkellä koemme, että saamme näillä järjestelyillä oppilaille oman pedagogiikkamme mukaisen kannustavan ja vahvuuksia korostavan tiedon näkyvämmäksi ja että aito kohtaaminen myös arvioinnin osalta mahdollistuu.