Steinerpedagogiikasta

Steinerkoulun pedagogiikka perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä, hänen kasvustaan ja kehityksestään. Opetussuunnitelma rakentuu kasvun lainalaisuuksien tuntemiselle. Se ottaa huomioon, miten erilaiset kyvyt ja ominaisuudet esiintyvät ja muuntuvat eri ikäkausina, minkä laatuiset virikkeet kussakin iässä ovat kehitystä edistäviä ja minkä laatuiset sitä estäviä tai vahingoittavia. Opetettavat aineet etenevät ja muuttuvat ikäkausien myötä.

Steinerkoulun erityispiirteitä

Steinerkoulussa pyritään välttämään keskinäistä kilpailua ja kannustamaan oppilasta parhaaseen yksilökohtaiseen tulokseen. Tiivis luokkayhteisö, yhteiset juhlat, retket, leirit ja projektit tukevat näitä pyrkimyksiä.

Vanhempien ja opettajien yhteistyö on tärkeää. Vuosittain pidetään useita vanhempainiltoja ja kokoonnutaan yhteisiin juhliin. Alaluokilla vanhempia on mukana myös luokan retkillä ja leireillä. Luokanopettajat vierailevat kaikkien oppilaiden kodeissa.

Opetus on jakso-opetusta: pääosaa alaluokkien lukuaineista opetetaan jaksoina ja säännöllistä harjoittelua vaativia aineita kuten kieliä ja matematiikkaa opetetaan viikkotunteina. 9. luokalla ja lukiossa käytössä on jaksojärjestelmä. Opetus on käytännöllistä ja toiminnallista. Oppikirjojen sijaan oppilaat laativat monessa aineessa työvihkonsa aluksi opettajan neuvojen mukaan ja myöhemmin tunneilla tehtyjen muistiinpanojen pohjalta. Alaluokilla ei anneta numeroarvostelua vaan sanallinen lukuvuositodistus, jossa kuvataan oppilaan taitoja ja edistymistä. Sanallinen arviointi annetaan numeroiden lisäksi vielä lukiossakin.

Taide on oleellinen osa opetusta. Varsinaisia taideaineita harjoitetaan koko kouluajan. Taiteen eri muodot, kuten maalaus, piirustus, musiikki, muovailu sekä eurytmia nivoutuvat päivittäiseen työskentelyyn. Oppilaat valmistavat suuren näytelmän viidennellä, kahdeksannella, yhdennellätoista ja kahdennellatoista luokalla.

Kielten opetus aloitetaan varhain. Englantia ja saksaa opetetaan ensimmäisestä luokasta lähtien. Ruotsi alkaa kolmantena kielenä seitsemännellä luokalla. Myöhemmin on mahdollista opiskella myös espanjaa.

Fysiikan opetus alkaa kuudennella ja kemian opetus seitsemännellä luokalla. Opetus on näissä aineissa ilmiöpohjaista. Leirit kuuluvat koulutyöhön ja esimerkiksi 9. luokalla on biologian leiri, joka monena vuonna on toteutettu vaeltamalla Lapissa. 

Lukiossa valtakunnalliset pakolliset ja syventävät kurssit on jaoteltu teemojen mukaan jaksoihin ja oppiaineiden välillä tehdään yhteistyötä. Työskentelymenetelmät ovat monipuolisia, ja lukiossa on taide- ja taitoainepainotus. Lukio-opintoihin kuuluu myös leirejä, työharjoittelua, näytelmiä ja projekteja. Kahdennentoista luokan opiskelijat tekevät itsenäisesti laajan taiteellisen, käytännöllisen tai teoreettisen päätöstyön.